Noterler Tarafından Yapılan Genel İşler

S.No İşlemler
1- Evlenme sözleşmesi
2- Taahhütname
3- Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı
4- Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
5- Kefaletname
6- Emanetleri saklama tutanağı
7- Zilyetlik devri sözleşmesi
8- Vasiyetname
9- İfade tutanağı
10- Miras taksimi Gayrimenkul
11- Hibe vaadi sözleşmesi
12- Vakıf senedi
13- Tespit tutanağı
14- Şirket sözleşmesi
15- Aile vakfı senedi
16- Vekaletname
17- İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
18- Tanıma senedi
19- Defter onaylanması
20- Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi
21- Muvafakatname
22- Çevirme
23- Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi
24- Sulhname
25- Örnek çıkartma
26- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
27- Yeddiemin senedi
28- İmza sirküleri
29- Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
30- Rehin senedi
31- Protesto işleri
32- Kira sözleşmesi
33- Borç senedi
34- İhbar
35- ihtarname işleri ve tebliği
36- Menkul mallarda hibe sözleşmesi
37- Fesihname
38- Tescil
39- Taksim ve ifraz sözleşmesi
40- İbraname
41- Evlat edinme sözleşmesi
42- Şahadetname
43- Beyanname
44- Temlik

Noterler Tarafından Yapılan Özel İşler

S.No İşlemler
1- Tespit işleri
2- Emanet işleri
3- Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler
4- Tebligat işleri